پرینت

    صنایع مهندسی همراه آمادگی خود را جهت شرکت در مزایده های دولتی و خصوصی در خرید ضایعات چوبی و فلزی و پالتهای مستعمل اعلام می دارد .