پرینت

    صنایع مهندسی همراه آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی در  ساخت انواع باکس و پالتهای چوبی  و فلزی  جهت حمل و نقل ، تجهیز انبار  و تجهیزات کارگاهی اعلام می دارد .